Adiktológia v nových klasifikáciách ICD-11 a DSM-5

Pečeňák, J. – Turček, M.

V júni 2018 bola na internetových stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie zverejnená nová klasifikácia chorôb ICD-11. Prichádza päť rokov po DSM-5, no napriek proklamovanej snahe o priblíženie v nej oproti americkej verzii nachádzame nielen formálne, ale aj obsahové až koncepčné rozdiely. Podľa tvorcov vychádza ICD-11 z potrieb verejného zdravia; v oblasti adiktológie rozširuje okruh psychoaktívnych látok i adiktívneho správania, zavádza nové diagnostické jednotky, ponecháva a rozširuje definíciu škodlivého užívania a ponecháva kľúčovú diagnózu závislosti (dependence). V prehľadovej práci sa zameriavame na porovnanie ICD-11 a DSM-5 v oblasti skupiny porúch viazaných na užívanie psychoaktívnych látok, behaviorálnym závislostiam sa venujeme iba okrajovo.

Kľúčové slová: ICD-11 – DSM-5 – klasifikácia – adiktológia – psychoaktívne látky