Tak veľmi som chcela vidieť vás opäť spolu

Wolt, R. – Kvasnová, M. – Lešková, M.

Predložená kazuistika ilustruje vznik, rozvoj a udržiavanie závislosti u dieťaťa ako produkt dysfunkčného rodinného prostredia. Vážny a neriešený konflikt medzi rodičmi vytvára atmosféru neistoty a ponúka priestor pre nedodržiavanie hraníc a spoločných výchovných princípov. Kazuistika vychádza z konceptu teórie rodinných systémov. Systémový prístup chápe rodinu ako systém charakterizovaný nesumativitou, interakciou, homeostázou, dynamikou a vývojom. Symptómy dieťaťa podľa teórie rodinných systémov majú vzťah nielen k jeho individuálnym procesom, ale aj k interpersonálnym procesom v rodine.

Kľúčové slová: rodina – systémová prístup – užívanie psychoaktívnych látok