Somatické následky injekčného užívania drog – infekčné endokarditídy

Šidlová, H. – Šikuta, J. – Mikuláš, Ľ. – Očko, P. – Šidlo, J.

Intravenózne užívanie drog so sebou prináša zvýšené zdravotné riziko, ale aj riziká sociálnych alebo trestnoprávnych následkov, ktorým musí užívateľ čeliť. Injekčné užívanie drog sa najčastejšie spája s opiátmi a opioidmi, aj keď v niektorých krajinách je časté aj injekčné užívanie stimulantov napr. amfetamínov a metamfetamínov alebo kokaínu. Na Slovensku je injekčné užívanie drog spojené hlavne s vysokorizikovým užívaním metamfetamínu a vysokorizikovým užívaním opioidov. Medzi najzávažnejšie komplikácie injekčnej aplikácie drog patria infekčné komplikácie spôsobené vírusom HIV, vírusmi hepatitídy typu B a C a infekčné endokarditídy. Cieľom práce je demonštrácia variability morfologických nálezov vo vybraných smrteľných prípadoch infekčnej endokarditídy u injekčných užívateľov drog. Ide o tri prípady žien vo veku 26, 30 a 24 rokov, u ktorých došlo k úmrtiu v dôsledku komplikácií infekčnej endokarditídy na trikuspidálnej, aortálnej a mitrálnej chlopni. Spoločným menovateľom vo všetkých troch prípadoch bol rozvoj septického stavu spôsobeného rovnakým etiologickým agens – Staphylococcus aureus. Demonštrované fatálne následky injekčného užívania drog zdôrazňujú potrebu myslieť na riziko závažných kardiovaskulárnych komplikácií pri klinickom manažmente pacientov – injekčných užívateľov drog.

Kľúčové slová: problémové užívanie drog – injekčné užívanie drog – infekčná endokarditída – Staphylococcus aureus – sepsa – morfológia