Pozícia alkoholovej závislosti v kánonickom práve

Višňovský, E.

Psychiater sa stretáva s kánonickým právom buď ako znalec, alebo v pozícii lekára, na ktorého sa s radou obracia pacient alebo jeho príbuzný. Jeho úlohou je v prvom prípade potvrdiť, či vylúčiť prítomnosť duševnej poruchy v čase udelenia sviatosti manželstva. Sviatostnosť manželstva je určená na zdokonaľovanie lásky manželov a na posilňovanie ich nerozlučiteľnej jednoty. Touto milosťou „si v manželskom živote, ako aj v prijatí a výchove detí navzájom pomáhajú k svätosti“ (KKC 1641). Platnosť manželstva je diskvalifikovaná z nemedicínskych aj medicínskych dôvodov. Manželstvo nevzniklo (aj keď o tom obe stránky nevedia), keď boli v čase jeho potencionálneho vzniku prítomné prekážky – vady jeho naplnenia. Ak sa cirkevným súdom vyhlási nulita manželstva (nullitas matrimonii), znamená to, že manželstvo nikdy nejestvovalo (teda nejde o žiaden rozvod, pretože zväzok nikdy nevznikol). Z psychiatrického hľadiska je tomu tak, keď sa dokáže z dôvodu prítomnosti duševnej poruchy v okamihu slávenia manželstva minimálne jedna z nasledujúcich prekážok: 1. nedostatok užívania rozumu, 2. vážny nedostatok rozlišovacieho úsudku, 3. neschopnosť vziať na seba podstatné záväzky manželstva z dôvodov psychickej povahy. Titul sporu určuje cirkevný tribunál. Kánonické právo neumožňuje donútiť stránku k jej osobnému vyšetreniu, ani použiť informácie zo zdravotnej dokumentácie pozvanej stránke, ak s tým nesúhlasí. Všetky stránky svedčia pod prísahou. Ak znalec zistí prítomnosť duševnej poruchy (v tomto prípade aktívnej alkoholovej závislosti) v okamihu udelenia sviatosti manželstva, záver jeho posudku môže súdu poslúžiť ako dôkaz – podklad k vyhláseniu neplatnosti manželstva z medicínskeho dôvodu.

Kľúčové slová: kánonické právo – alkoholová závislosť – sviatosť manželstva – neplatnosť manželstva – vady manželského súhlasu