Vzťah obranných mechanizmov, osobnostných čŕt a vzťahovej väzby u ľudí liečiacich sa zo závislosti od alkoholu

Adamčáková, K. – Heretik, A.

Úvod: Liečbu závislostí ovplyvňujú mnohé faktory, ktoré môžu pôsobiť rizikovo aj protektívne. Podstatné sa javia byť najmä osobnostné vlastnosti, spôsoby zvládania náročných situácií a spôsoby, akými ľudia so závislosťou utvárajú a prežívajú vzťahy s druhými. Tieto faktory je potrebné skúmať preto, aby sme porozumeli príčinám vzniku závislosti u konkrétneho jedinca, a zohľadnili ich pri liečbe závislosti tak, aby bola efektívnejšia. Cieľ: Zámerom výskumu bolo preskúmať konkrétne vzťahy medzi typmi obranných mechanizmov a dimenziami osobnosti a vzťahovej väzby u ľudí liečiacich sa zo závislosti od alkoholu. Výskumná vzorka a metódy: Výskumu sa zúčastnilo 65 participantov, ktorí sa aktuálne liečili zo závislosti od alkoholu, (81,5 % tvorili muži). Boli im administrované dotazníky Temperament and Character Inventory – Revised (TCI-R), Experiences in Close Relationships – R (ECR-R) a Defense Style Questionnaire – 40 (DSQ - 40). Získané údaje boli podrobené korelačnej analýze. Výsledky: Nezrelý typ obranných mechanizmov (DSQ-40) záporne koreloval s osobnostnými dimenziami podľa TCI-R: závislosť od odmeny, sebariadenie a spolupráca, a pozitívne koreloval s úzkosťou a vyhýbavosťou. Neurotický aj zrelý typ obranných mechanizmov pozitívne korelovali s dimenziami závislosť od odmeny, odolnosť, sebapresiahnutie a spolupráca a nijako nesúviseli ani s úzkosťou, ani s vyhýbavosťou. Tieto zistenia poukazujú na to, že nezrelé obranné mechanizmy u ľudí so závislosťou významne súvisia s premennými, ktoré sa týkajú najmä vzťahov s inými a so sebou. To implikuje, aké spôsoby sú vhodné pre liečbu závislosti. Záver: Na základe výsledkov štúdie odporúčame pracovať s ľuďmi so závislosťou na zmene obranných mechanizmov z nezrelých, postupne, až na zrelé. Taktiež by bolo vhodné sústrediť sa na nápravu vzťahov s inými a na získanie realistickejšieho sebaobrazu.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – obranné mechanizmy – vzťahová väzba – dimenzie osobnosti – terapia závislostí