Emocionálne prežívanie a regulácia emócií u pacientov v ústavnej liečbe závislosti od alkoholu

Wolt, R. – Majtényiová, K. – Jurišová, E.

Úvod: Emocionálne prežívanie a emocionálna regulácia súvisia so zdravím človeka a ťažkosti v nich môžu byť jednou z príčin alebo dôsledkom závislosti od alkoholu. Ciel: Cieľom práce bolo zistiť, či existuje vzťah emocionálneho prežívania s emocionálnou reguláciou u závislých od alkoholu v liečbe. Ďalším cieľom bolo skúmanie rozdielov v emocionálnom prežívaní a emocionálnej regulácii na konci ústavnej liečby v porovnaní s jej začiatkom. Metodológia: Výskumná časť si dala za cieľ nájsť odpoveď na výskumnú otázku týkajúcu sa vzájomných vzťahov emocionálnej regulácie a emocionálneho prežívania, vrátane ich dimenzií. Rovnako tiež predmetom bolo testovanie hypotéz, ktoré sa týkali predpokladaných rozdielov v emocionálnom prežívaní a regulácii emócií na začiatku a na konci desať týždňovej ústavnej liečby závislosti od alkoholu. Výskumný súbor tvorilo 33 respondentov (M = 46,82; SD = 9,396). Do výskumného súboru boli zaradení pacienti bez odvykacích príznakov, duálnych diagnóz a farmakoterapie. Administrovaný bol Dotazník emocionálneho prežívania (DEP36) a dotazník Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Výsledky: Vzťahy a rozdiely medzi premennými sme overovali prostredníctvom parametrických testov. Výsledky výskumu potvrdili štatisticky významné vzťahy dimenzii emocionálneho prežívania - Pozitívne prežívanie, Negatívne prežívanie s dimenziami emocionálnej regulácie - Ťažkosti spojené s kontrolou impulzov, Obmedzený prístup k stratégiám emocionálnej regulácie, Nedostatočné porozumenie vlastným emóciám a aj s celkovým skóre emocionálnej regulácie. Potvrdil sa aj štatisticky významný vzťah dimenzie emocionálneho prežívania - Negatívne prežívanie s dimenziou emocionálnej regulácie - Neakceptovanie vlastných emocionálnych reakcií. Výsledky nepotvrdili významné rozdiely v dimenziách emocionálneho prežívania na konci liečby v porovnaní s jej začiatkom. V celkovom skóre emocionálnej regulácie sa preukázal významný rozdiel na konci ústavnej liečby v porovnaní s jej začiatkom. Taktiež sa preukázali významné rozdiely v dimenziách emocionálnej regulácie - Neakceptovanie vlastných emocionálnych reakcií, Ťažkosti spojené s dosahovaním cieľov a Obmedzený prístup k stratégiám emocionálnej regulácie. Záver: Výsledky výskumu korešpondujú s ostatnými výskumnými zisteniami, ktoré sa týkajú zmien v emocionálnej regulácii a prežívaní emócií u závislých podstupujúcich liečbu. Táto zmena súvisí s prínosom liečby závislostí a pre viacerých závislých môže prispievať k motivácii k abstinencii.

Kľúčové slová: emocionálne prežívanie – emocionálna regulácia – závislosť od alkoholu