Stresujúce a traumatické udalosti prežívané u ľudí so syndrómom závislosti

Jozefiaková, B. – Kaščáková, N. – Hašto, J. – Dušeková, I. – Šalingová, Z. – Plichtová, M. et al.

Úvod: Výskyt porúch užívania látok a závislostí od látok je v SR pomerne častý, podobne aj v iných krajinách Európy. Závislosťou trpia približne 2 % celkovej populácie. Prevalencia traumatických udalostí v bežnej populácii je tiež častá, v skupine ľudí s poruchou užívania látok je ale ešte významne častejšia. Vzhľadom na častejší výskyt tráum v životoch týchto ľudí, sú aj skupinou, pri ktorej je častejší rozvoj posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP). Neliečená a nespracovaná trauma a rozvinutá PTSP môže výrazne narušiť liečbu samotnej poruchy užívania látok alebo závislosti a znížiť jej efektivitu. Vzhľadom na to bolo hlavným cieľom práce zistiť, či sa ľudia s diagnostikovaným syndrómom závislosti (od alkoholu a iných psychoaktívnych látok) líšia v častosti zažívania stresujúcich a traumatických udalostí od bežnej populácie Slovenska. Metódy: Výskumnú vzorku tvorilo 51 ľudí (dg F10 – N=34; dg F11-F19 – N=l7) v rámci ktorej bolo 38 mužov a 13 žien. Využitý bol Dotazník životných stresorov (LSC-R), pričom sme ľudí so syndrómom závislosti porovnávali s reprezentatívnou vzorkou dospelej populácie Slovenska (N=1018) v niekoľkých ukazovateľoch: (1) sumárne skóre životných stresorov, (2) skóre interpersonálneho násilia, (3) skóre prežitých traumatických zážitkov do 16 rokov a (4) skóre traumatickej záťaže. Výsledky: Na základe výsledkov môžeme povedať, že ľudia so syndrómom závislosti dosahovali vo všetkých štyroch sledovaných skóre signifikantne vyššie výsledky. Medzi skupinou ľudí so závislosťou od alkoholu (N=34) a od iných psychoaktívnych látok (N=17) sme nepozorovali signifikantné rozdiely. Záver: Ľudia so závislosťou prežívajú v porovnaní s bežnou populáciou signifikantne viac stresujúcich udalostí, vrátane včasného stresu prežívaného do 16 roku života. Dosahujú tiež významne vyššie hodnoty v rámci celkovej traumatickej záťaže, čo by mohlo byť spojené spolu so včasnou traumatizáciou aj so zvýšeným rizikom rozvoja posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP). Podľa dostupných údajov z výskumov sa PTSP u ľudí s poruchou užívania látok vyskytuje približne 3x viac než u kontrol. V bežnom klinickom posúdení pacienta so závislosťou často diagnóza PTSP uniká pozornosti.

Kľúčové slová: psychická trauma – posttraumatická stresová porucha – stresujúce udalosti – syndróm závislosti