Pilotní školní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) – analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část

Kachlík, P. – Matějová, H.

V le tech 2000 - 2002 byla provedena pilotní kohortová studie na vzorku téměř 300 dětí (přibližně polovina byla zapojena do intervence, polovina tvořila kontrolní skupinu) z 10 základních škol, sledovaných od 7. do 9. třídy. Celý projekt byl rozdělen na 3 části. První byla vě nována obecným informacím o drogách, jejich riziku a vzniku závislosti, nenásilně zaváděla do práce s dětmi vrstevnické prvky, druhá se zabývala reklamou, asertivitou, způsoby odmítáni, třetí specifickou prevencí a nejběž nějšími návykovými látkami. Pilotní vzorek vyšetřený pomocí anonymního dotazniku vykazoval v prvních 2 letech chodu projektu DDD významné rozdíly mezi postoji a znalostmi respondentů ovlivněných programem a dětmi z kontrolního souboru. Závěrečný rok projektuukázal, že došlo u některých znaků k vyrovnání a smazání těchto rozdílů. Lze shrnout, že program DDD představuje určitý preventivní nástroj, kterým lze časově odsunout a snížit intenzitu negativních sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek) na zájmovou populační skupinu. V řadě případů nelze zcela negativní trendy zastavit (rostou u skupiny intervenované i kontrolní), avšak v případě cíleného a včasného preventivního zásahu pomaleji a s časovým odkladem.

Klíčová slova: dotazník – intervence – kohorta – návykové látky – pilotní studie – prevence – škola – program – žáci