Zneužívanie alkoholu a nelegálnych psychotropných látok ako sociálny problém

Dóci, I. – Kovářová, M. – Pavlov, P.

Autori v článku uvádzajú sociálne a socioekonomické následky zneužívania alkoholu a nelegálnych psychotropných látok, ktorými sú najmä zvýšená kriminalita závislých osôb, ich zvýšená úrazovosť, chorobnosť a úmrtnosť, znížená produktivita práce. To zvyšuje náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť o závislé osoby a zaťažuje justičný systém. Tieto priame aj nepriame náklady sú vysoké a v konečnom dôsledku ich platí každý daňový poplatník. Z tohto sociálnoekonomického, racionálneho pohľadu je problematika alkoholizmu a závislostí od nelegálnych psychotropných látok celospoločenským problémom.

Kľúčové slová: závislosť – alkohol – nelegálne psychotropné látky – sociálne dôsledky závislosti