Nežiaduce účinky, toxicita a potenciál abúzu rastlinných prípravkov a fytofarmák v tradičných a etnických medicínach

Kevická, A. – Hollá, B.

Podľa SZO herbálna medicína je primárnou formou o zdravie pre 80 % svetovej populácie. Záujem odbornej verejnosti sa upriamil na problematiku jej nežiaducich účinkov, toxicitu, vzájomné interakcie a interakcie s chemickými molekulami konvenčných liekov. Jednou z najvážnejších príčin toxicity najmä tradičných ázijských prípravkov je prítomnosť ťažkých kovov v množstvách prevyšujúcich povolené limity. Výskyt ťažkých kovov v prípravkoch tradičných medicín a herbálnych prípravkoch etnických medicín je zámerný a pravidelný. Ďalšie prímesi (adulteranty) sa pridávajú do prípravkov tohto typu s podvodnými úmyslami rýchlo dosiahnuť vynikajúci terapeutický efekt. Nie menej závažné sú farmakokinetické a farmakodynamické interakcie liek – rastlinná droga (Ženšen – digoxin, Ženšen – antidiabetiká, Kava – alprazolam, Borák – antikonvulzíva, Ľubovník bodkovaný – IMAO). Zvlášť zraniteľný je mikrozomálny enzymatický systém závislý od NADPH, naviazaný na cytochróm P450 (CYP). Pri dlhodobom užívaní fytofarmák a rastlinných prípravkov zo skupiny adaptogénov narastá potenciál abúzu a riziko predávkovania. Sledovanie bezpečnosti a účinnosti týchto produktov s dostatočným postmarketingovým dohľadom je azda jedinou cestou, ako odpovedať na otázku, či produkty tradičných a etnických herbálnych medicín predstavujú väčší prínos než riziko.

Kľúčové slová: herbalizmus – tradičné medicínske systémy – ťažké kovy – prímesi – nežiaduce účinky – toxicita – abúzus – interakcie