Problematika zneužívání návykových látek u dětí na 1. stupni ZŠ

Kachlík, P. – Pazderková, J.

V úvodní části příspěvku je popsána obecná charakteristika návykových látek, drogové závislosti a šikany. Následuje oddíl věnovaný protidrogové prevenci, prevenci sociálně patologických jevů a jejich zařazení do výchovně vzdělávacího působení na školách. Opomenuta nezůstala ani důležitá hlediska úspěšné tvorby, aplikace a hodnocení efektivity minimálniho preventivního programu. Podstatnou součástí sděleni se stal pílotní výzkumný projekt, mapující zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín.

Klíčová slova: zneužívání návykových látek – šikana