Porovnanie temperamentových a charakterových čŕt u osôb závislých od alkoholu, gamblingu a kontrolnej skupiny

Heretik, A. – Piliarová, B. – Smolejová, E. – Hajdúk, M.

Práca sa zaoberá problematikou temperamentových a charakterových osobnostných čŕt závislých od alkoholu a patologických hráčov. Cieľom práce bolo preskúmanie osobnosti závislých ľudí a porovnanie ich osobnostných čŕt s kontrolnou skupinou. Na zisťovanie temperamentu a charakteru bol použitý dotazník TCI-R. Výskumnú vzorku tvorilo 30 ľudí závislých od alkoholu, 35 patologických hráčov a 65 respondentov z kontrolnej skupiny tak, aby boli vyvážení vekom aj pohlavím. Zistili sme signifikantné rozdiely medzi patologickými hráčmi a kontrolnou skupinou v dimenziách Vyhľadávanie nového (NS) a Vyhýbanie sa poškodeniu (HA), v ktorých mali patologickí hráči skóre vyššie a v dimenziách Závislosť na odmene (RD), Vytrvalosť (PS) a Sebariadenie (SD) kde dosahovali nižšie skóre ako kontrolná skupina. Signifikantné rozdiely medzi ľuďmi závislými od alkoholu a kontrolnou skupinou boli vo vyššom skóre závislých v dimenzii Vyhýbanie sa poškodeniu (HA) a v nižšom skóre závislých v dimenzii Sebariadenie (SD). Štatisticky významné rozdiely medzi patologickými hráčmi a ľuďmi závislými od alkoholu sme zaznamenali v dimenzii Vyhľadávanie nového (NS), v ktorej mali patologickí hráči skóre vyššie a v dimenziách Vytrvalosť (PS) a Sebapresiahnutie (ST), v ktorých mali skóre patologickí hráči nižšie. Osobnosť závislého jedinca sa pravdepodobne líši v niektorých osobnostných črtách od osobnosti ľudí bez závislosti.

Kľúčové slová: temperament – charakter – TCI-R – závislosť od alkoholu – patologické hráčstvo