Európske minimálne štandardy kvality znižovania dopytu po drogách

Okruhlica, Ľ.

Úvod: Stanovenie štandardov v liečbe je potrebný, zložitý a dynamický a proces. Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje projekt ich zavedenia pre všetky ochorenia. Platí to i pre medicínu drogových závislostí. Cieľom príspevku je prezentovať odborníkom základné východiská a minimálny rámec, ktorý je stanovený Európskymi minimálnymi štandardmi v znižovaní dopytu po drogách. Materiály použité ako základ v práci boli vytvorené Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť v Lisabone, Svetovou zdravotníckou organizáciou so sídlom v Ženeve a Úradom OSN pre drogy a kriminalitu vo Viedni. Závery poukazujú na potrebu ich implementácie do preventívnej, liečebnej, a následnej starostlivosti v oblasti znižovania dopytu po drogách. Mnohí poskytovatelia liečby v zdravotníctve ako aj resocializačné strediská v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny si budú musieť viaceré z minimálnych štandard v ich každodennej praxi doplniť. Medzery sú aj v prevencii, najmä v oblasti protidrogovej prevencie, ktorá sa vykonáva na školách.

Kľúčové slová: drogy – štandardy – smernice – prevencia – liečba – resocializácia