Alkohol dodáva nielen odvahu, ale pomáha aj racionalizovať homosexuálnu apetenciu

Turček, K.

Predložená práca sa zaoberá rolou alkoholických nápojov u osôb s homosexuálnou či nevyhranenou orientáciou. Viaceré literárne údaje uvádzajú častejší abúzus u homosexuálov než u majoritnej populácie. Prezentujeme kazuistiku dvoch súdnoznalecky posudzovaných osôb, kde sme uzavreli, že ebrieta u nich mohla zohrať rolu racionalizačného mechanizmu na ich homosexuálne konanie, resp. uľahčovať im coming out.

Kľúčové slová: homosexualita – abúzus alkoholických nápojov