Drogová závislosť a hepatitída C

Gazdíková, K. – Gazdík, F. – Kajaba, I. – Hučková, D. – Okruhlica, Ľ. – Farkašová, D.

Úvod: Najrizikovejšou skupinou z hľadiska infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) aj na Slovensku sú abstinujúci drogovo závislí jedinci (AIDUs) s prevalenciou 25 % – 40 %. Ciele:Prvým cieľom predloženej práce bolo v rizikovej skupine IDUs zistiť vývoj séroprevalencie HCV v rokoch 2004 – 2009. Druhým cieľom bolo vyhodnotiť úspešnosť liečby chronickej vírusovej hepatitídy C (CHHC) kombinovanou imunomodulačnou liečbou pegylovaným interferónom-alfa (PEG-IFN-α) + ribavirínom (R). Metodika:V rokoch 2004 až 2009 sme vyšetrili 962 IDUs, oboch pohlaví (682 mužov, 280 žien) s priemerným vekom od 24 do 29 rokov. Vyhodnotili sme úspešnosť liečby u 302 doteraz neliečených AIDUs (83 Ž, 219 M) s priemerným vekom 28 rokov (17 – 50 rokov) s CHHC, ktorí ukončili liečbu a absolvovali aj follow-up vyšetrenie po 24 týždňoch od ukončenia liečby. Na diagnostiku boli použité štandardné diagnostické testy. Pacienti užívali PEG-IFN-α a R v štandardnej dávkovacej schéme a dĺžke liečby závislej od genotypu – pacienti s genotypom „3“ boli liečení 24 a s genotypom „1“ 48 týždňov. Kritériom posúdenia trvalej virologickej odpovede (SVR) bol negatívny nález HCV RNA 24 týždňov od ukončenia liečby. Výsledky: V epidemiologickej štúdii sa prevalencia anti-HCV pozitivity pohybovala v rozmedzí 34 % – 78 % a pozitivita HCV RNA v rozmedzí 17 % – 71 %. Distribúcia genotypov sa počas sledovaného obdobia vyrovnala s miernou prevahou genotypu 3. V skupine liečených AIDUs po 12. týždni a na konci liečby odpovedalo negatívnym HCV RNA nálezom 270 (89 %), respektíve 290 (96 %) pacientov. Celková SVR sa zaznamenala u 285 (94 %) pacientov, pričom pacienti s genotypom 3 odpovedali v 98 % (186 pacientov) a s genotypom 1 v 88 % (95 pacientov) a pacienti s kombináciou genotypov 1 aj 3 odpovedali v 100 % (4 pacienti). Záver: Výsledky epidemiologickej štúdie dokazujú pretrvávanie vysokej pozitivity anti-HCV a HCV RNA PCR metódou v rizikovej skupine IDUs. Výsledky klinickej štúdie AIDUs s CHHC, liečených PEG-IFN-α a ribavirínom dokladujú vysokú SVR odzrkadľujúcu sumáciu viacerých pozitívnych prediktívnych faktorov.

Kľúčové slová: drogovo závislí jedinci – hepatitída C – pegylovaný interferón-α – ribavirín