Mortalita u pacientov so závislosťou od psychoaktívnych látok

Slezáková, S. – Okruhlica, Ľ.

Úvod: Intoxikácie psychoaktívnymi látkami sa zaraďujú na popredné príčiny mortality mladých ľudí. Úmrtia súvisiace s užívaním psychoaktívnych látok sú jedným z piatich základných ukazovateľov vývoja drogovej situácie v krajinách EÚ. Ciele: Zistiť celkovú úmrtnosť pacientov vstupujúcich do liečby v našich podmienkach, ako aj v jednotlivých skupinách diagnóz závislostí podľa užívanej látky na začiatku liečby. Pacienti a metódy: Do štúdie bolo zaradených 2954 pacientov (73,2 % mužov, priemerný vek 23,5; SD ± 6,7 roka), ktorí v rokoch 1999 – 2010 požiadali o liečbu v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Údaje o úmrtiach boli získané z databázy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Výsledky a závery: Z 2954 pacientov zomrelo v sledovanom období 112 (3,8 %). Celková mortalita bola 6,1 úmrtí na 1000 pacientov ročne. Naše zistenia úmrtnosti patria k najnižším pri porovnaní s výsledkami obdobných štúdií v iných krajinách EÚ.

Kľúčové slová:užívanie psychoaktívnych látok – drogová závislosť – úmrtnosť – epidemiológia drog