Patológia kvantity a kvality hedónie v kontexte rozvíjajúcej sa závislosti

Višňovský, E.

Konzumácia psychoaktívnych látok je pred rozvojom závislosti primárne hedonická. K dosiahnutiu satisfakcie je potrebné, aby došlo k zvýšeniu hladiny dopamínu, vyvolaného konzumom psychoaktívnych látok, a to rýchlo a v dostatočnej miere, čím sa stimulujú aj nízko afinitné dopamínové D1 receptory, nielen D2 receptory. Aktivácia D1 receptorov v nucleus accumbens (NAc) vedie k odmene, kým aktivácia D2 receptorov nie. Stimulácia D1 receptorov v priamej dráhe vedie k očakávaniu odmeny, kým stimulácia D2 receptorov v nepriamej dráhe vedie k udržaniu motivácie, potrebnej na obstaranie a konzumáciu posilňovača. Prechod z kontrolovaného na kompulzívne užívanie psychoaktívnych látok súvisí s posunom v aktivácii zo striatálnych subregiónov, zapojených do odmeňovania konzumácie, do dorzálneho striata, ktoré je spojené s tvorbou návykov. Okrem systému odmeny sa do týchto dejov zapája systém anti-odmeny. Pozitívne posilňovanie (potešenie/uspokojenie) sa viac spája s poruchou kontroly impulzov, negatívne posilňovanie (úľava z úzkosti a stresu) s kompulzívnymi poruchami. Kolabujúci cyklus impulzivity a kompulzivity má za následok adiktívny cyklus. Striedmosť limituje (odďaľuje) rozvoj závislosti u vulnerabilného jedinca. Narušené hedonické interpretácie sa spájajú napríklad s ambihedóniou či parahedóniou. Bolo by zaujímavé škálovať patológiu kvality hedónie pri závislosti. Temná stránka závislosti súvisí s rozvojom alostatických zmien. Rozšírená amygdala (nucleus centralis amygdalae, nucleus interstitialis striae terminalis a schránka NAc), ako aj laterálna habenula, kortikoliberín (corticotropin-releasing factor, CRF) a norepinefrín, sú zodpovedné za tieto alostatické zmeny. Upregulácia dynorfinových K-opioidových receptorov (KOR) je spojená s dysfóriou a zvýšenou senzitivitou voči stresu počas stavu odvykania. Perspektívne by sa liečba závislostí mohla zamerať okrem iného na redukciu reaktivity okruhov súvisiacich so stresom.

Kľúčové slová: anhedónia – ambihedónia – pseudohedónia – parahedónia – dyshedónia – alostáza - adiktívny cyklus – temná stránka závislosti