Hodnota klubu abstinujúcich z pohľadu jeho členov

Wolt, R. – Babicová, D.

Úvod: Dôležitou súčasťou liečby závislostí je proces doliečovania. Príspevok sa zameriava na význam klubu abstinujúcich, ktorý plní viacero funkcií. Ciel: Cieľom práce bolo mapovanie hodnoty a významu klubu abstinujúcich z pohľadu jeho členov prostredníctvom kvalitatívneho prístupu. Metodológia: Výskumná časť si dala za cieľ nájsť odpoveď na dve výskumné otázky, ktoré sa týkali 1) motívov, ktoré viedli abstinujúcich závislých k účasti v klube abstinujúcich, 2) prínosu, ktorý prináša abstinujúcim závislým ich pravidelná účasť v klube abstinujúcich. Odpovede na zvolené výskumné otázky boli získané prostredníctvom polo-štruktúrovaných rozhovorov s desiatimi členmi Bystrického klubu abstinujúcich. Na základe kódovania a vytvárania trsov boli vytvorené jednotlivé kategórie. Výsledky: Ako motív pre vstup do klubu abstinujúcich sa najčastejšie objavovala motivácia k abstinencii. Medzi motívmi sa objavil tiež vplyv blízkej osoby a očakávania, že účasť v klube abstinujúcich pomôže vytvoriť si nové sociálne kontakty a bude viesť k zmene vo vlastnom sebauvedomovaní. Z hľadiska prínosu z pravidelnej účasti na stretnutiach klubu abstinujúcich sa najčastejšie vyskytoval posun k zmene vo svojom lepšom sebauvedomovaní, zlepšení komunikácie a osobnej vyzretosti. Ukázalo sa tiež, že pravidelná účasť v klube abstinujúcich prispieva k väčšej dôvere u príbuzných a vedie k vytvoreniu si nových, zdravých interpersonálnych väzieb a slúži ako prevencia recidívy. Záver: Zistenia korešpondujú nielen s praktickým poznaním, ale aj s výskumnými zisteniami viacerých autorov. Klub plní nielen nápravnú a preventívnu funkciu, poskytuje tiež priestor pre vytváranie a upevňovanie zmien a osobnostný rast.

Kľúčové slová: závislosť – doliečovanie – klub abstinujúcich