Problematické a patologické používanie internetu adolescentmi

Kurilla, A. – Kamendy, Z. – Selepová, S.

Úvod: Pojem závislosť od internetu sa v literatúre často objavuje, je však príliš vágny. Pozornosť by sme mali upriamiť skôr na jednotlivé aplikácie, ktorých používanie internet umožňuje. Ciele: Cieľom práce bolo zistiť výskyt patologického a problematického používania internetu u skúmanej skupiny adolescentov. Zamerali sme sa na to, či sa čas strávený na počítači a internete pri jednotlivých vybraných aktivitách líši u probandov, ktorí používajú internet bezproblémovo, problematicky a patologicky. Výskumná vzorka a metódy: Štúdie sa zúčastnilo 1473 probandov (50 % mužov). Priemerný vek bol 15,1 roka. Použili sme nami zostavený dotazník pozostávajúci z troch otázok a Škálu závislosti od internetu. Výsledky: Patologicky používalo internet 0,5 % (N=7) probandov. Problematicky používalo internet 5 % (N=74) probandov. Skupina problematických používateľov internetu trávila v porovnaní s patologickými a bezproblémovými používateľmi v priemere signifikantne viac voľného času na počítači a internete (p<0,001). Problematickí používatelia trávili v porovnaní s patologickými a bezproblémovými používateľmi signifikantne viac času na sociálnych sieťach (p<0,001) a sledovaním seriálov a filmov (p<0,05). Záver: Pomerne malá časť adolescentov používa internet patologicky, respektíve problematicky. Problematickí používatelia trávia v porovnaní s bezproblémovými viac času používaním sociálnych sietí a sledovaním filmov a seriálov. Vysvetlenie týchto rozdielov si vyžaduje ďalšie skúmanie.

Kľúčové slová: internet – závislosť od internetu – patologické používanie internetu – problematické používanie internetu – adolescenti