Alkoholizmus a rodové rozdiely – IV. časť. Rozdiely v rodinnej a osobnej anamnéze

Grohol, M.

Úvod: Táto časť je pokračovaním predošlých publikovaných prác o rozdieloch v ženskom a mužskom alkoholizme. Cielom tejto časti sú parametre rodinnej anamnézy (záťaž alkoholizmu a ostatných psychických porúch) a osobnej anamnézy a terajšieho ochorenia (epilepsia, úrazy, agresivita, suicidálna aktivita, zvlášť potom fajčenie). Metodika sa nemení, ide o spätnú analýzu dokumentácie 431 pacientov hospitalizovaných na psychiatrickom oddelení v Bardejove v r. 2004 - 2008 s dg. F10 (MKCH-10). Výsledky: U mužov a žien bola zistená podobná rodinná záťaž alkoholizmu (spolu 39,2 %) a ostatnej psychiatrickej morbidity (spolu 10,7 %) v prvostupňovom príbuzenstve, signifikantný rozdiel nebol ani pri analýze výlučne pacientov s diagnostikovanou závislosťou od alkoholu za kratší úsek (n = 218) (ženy 37,0 %, muži 41,4 %, p = 0,8347). Najčastejšie je závislou osobou v rodine otec (spolu 28,9 %), potom brat (17,4 %), ženy však majú signifikantne častejší viacnásobný výskyt alkoholizmu u najbližších rodinných príslušníkov (22,2 % vs. 10,6 %, p = 0,0464), rovnako ako u mužov je to kombinácia „otec + brat (+ iný)“. V osobnej anamnéze potvrdzujeme častejší výskyt epilepsie u mužov (16,8 % vs. 3,6 %, p = 0,0080), mierne, ale nesignifikantne, vyššiu prevalenciu fajčenia (62,5 % vs. 56,9 %, p = 0,4316), u žien častejší výskyt samovražedných myšlienok (12,7 % vs. 5,1 %, p = 0,0139), naopak neboli zistené signifikantné rozdiely v počte úmyselných samopoškodení, opakovaných úrazov v anamnéze ani agresivite v terajšom ochorení. Záver: Výsledky sledovaných parametrov rodinnej i osobnej anamnézy spravidla potvrdzujú údaje z literatúry, z miery výskytu epilepsie a invalidity (častejšie u mužov) však nemožno predbežne potvrdiť škodlivejší dopad alkoholizmu na zdravie žien. Pokračovanie bude analyzovať laboratórne výsledky.

Kľúčové slová: alkoholizmus – rodové rozdiely – pohlavie – rodinná anamnéza – epilepsia – fajčenie – úmyselné samopoškodenie