Skúsenosti študentov vybraných fakúlt vysokých škôl s psychoaktívnymi látkami

Kolibáš, E. – Novotný, V. – Turček, M.

V práci sa prezentujú poznatky získané v súbore 842 študentov Lekárskej fakulty UK, študentov Filozofickej fakulty UK a študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Ilegálne drogy typu opioidov, psychostimulancií a halucinogénov študenti užívajú zriedkavo. Najčastejšie užívanou ilegálnou drogou je marihuana. 48,5 % študentov – mužov a 29,9 % študentiek má aspoň jednu osobnú skúsenosť s touto drogou. Najčastejšie užívanými návykovými látkami sú kofeínové (čierna káva), alkohol a tabak. Zistenia o frekvencii pravidelného konzumu týchto návykových látok sa považujú za nepriaznivé. 27,4 % mužov a 8,4 % žien pravidelne konzumuje alkohol. Pravidelne fajčí 18,1 % mužov a 10,1 % žien. Prezentujú sa rozdiely vo frekvencii užívateľov legálnych návykových látok a marihuany medzi probandmi z jednotlivých fakúlt. Vzhľadom na malé počty probandov – študentov filozofickej a stavebnej fakulty sa získané výsledky porovnania považujú za predbežné.

Kľúčové slová: návykové látky – študenti vysokých škôl – užívanie – muži / ženy