Dobrá prognóza pre väčšinu pacientov liečených zo závislosti od heroínu a alkoholu

Okruhlica, Ľ. – Kovácsová, E.

Cieľom štúdie bolo zistiť, aký je s odstupom času stav užívania primárnej návykovej látky (heroínu, alkoholu), pre závislosť od ktorej požiadali pacienti o liečbu v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Pacienti a metóda: Sledovanie sa realizovalo po 1 a 3 rokoch po vstupe do liečby. Išlo o dve skupiny pacientov z kohorty 2001: (1) skupinu OpCohort2001 so závislosťou od heroínu (n=146; mužov 73 %; priemerný vek 23,1 (SD ± 4,5 rokov) a (2) skupinu AlCohort2001 so závislosťou od alkoholu (n=136; mužov 71 %; priemerný vek 42,6 (SD ± 9,8 roka). Výsledky: V skupine pacientov so závislosťou od heroínu užívalo ilegálne opiáty po 1 a 3 rokoch 21 %, resp. 15 %. V skupine pacientov so závislosťou od alkoholu pokračova lo v pití 26 %, resp. 35 %. Zo skupiny so závislosťou od heroínu bolo po roku a troch 14 %, resp. 21 % pacientov v metadónovej udržiavacej liečbe, kým plnú abstinenciu dosiahlo po roku 65 % a po troch 64 %, pri závislosti od alkoholu to bolo 74 % a 65 % abstinujúcich. Dodatočné zistenia preukázali pokles nezamestnanosti u liečených pre závislosť od heroínu po troch rokoch zo 71 % na 26 % a u liečených kvôli alkoholu z 27 % na 12 %. Závery: Je v súlade s inými zisteniami, že prakticky dve tretiny pacientov po 3 rokoch abstinujú od návykovej látky, pre závislosť od ktorej žiadali liečbu. Nasvedčuje to pre dobrú prognózu ochorenia u väčšiny z nich.

Kľúčové slová: liečba závislostí – hodnotenie – prognóza liečby – alkohol – heroín