ADZ(PO) - Pokyny pre autorov

 

Zasielanie príspevkov

Príspevky (spolu s grafickými prílohami) zasielajte výhradne elektronicky na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Súčasťou e-mailovej správy musí byť vyhlásenie prvého autora, obsahujúce nasledovné:

– práca nebola publikovaná ani zadaná na publikovanie v inom časopise alebo na internete;

– všetci spoluautori súhlasia s publikovaním práce v predloženom znení (ak má práca viac autorov).

 

Redakcia ADZ(PO) zároveň od autorov vyžaduje, aby vyplnili a elektronicky zaslali nasledovné formuláre:

 

Vyhlásenie o konflikte záujmov (pri každom príspevku)

Vyhlásenie o informovanom súhlase (pri pôvodných prácach s údajmi získavanými od pacientov)

Vyhlásenie o dodržiavaní práv ľudí a zvierat vo výskume (pri pôvodných prácach s experimentmi na ľuďoch a / alebo zvieratách)

 

Rubriky časopisu

1) Pôvodné práce – vedecké práce, ktoré prinášajú výsledky vlastného výskumu. Musia obsahovať kapitoly Úvod, Metodika, Výsledky, Diskusia, Závery, Literatúra.

2) Príspevky z praxe – pôvodné práce menšieho rozsahu z vlastnej klinickej praxe.

3) Prehľadové práce – odborné práce, ktoré prinášajú systematický prehľad aktuálnej literatúry k príslušnej téme. Podľa spracovanej témy sa prehľadové práce môžu ďalej zaradiť do jednej zo špecializovaných podrubrík:

3.1) Neurobiológia závislostí

3.2) Klinika závislostí

3.3) Farmakoterapia závislostí

3.4) Psychoterapia závislostí

4) Na pomoc praxi – koncízne príspevky s poznatkami priamo využiteľnými v klinickej praxi (napr. vlastné diagnostické / terapeutické postupy, aktualizujúce prehľady).

5) Protidrogová politika – práce zaoberajúce celospoločenskými dôsledkami závislostí, vrátane ich právneho kontextu.

6) História adiktológie práce zaoberajúce sa históriou adiktológie, vrátane prác z historických čísiel časopisu.

7) Kazuistiky – zaujímavé klinické prípady, doplnené o krátky literárny prehľad.

8) Listy editorovi – osobné vhľady, názory a diskusné príspevky k rozličným témam adiktológie s komentárom člena redakčnej rady.

9) Iné – Úvodník, Osobné správy (jubileá, nekrológy), Správy z odborných podujatí, Recenzie monografií, Excerpty. Pripravujú ich členovia redakčnej rady, resp. vyžiadaní prispievatelia.

 

Náležitosti rukopisov

          Publikované sú príspevky v slovenskom a českom jazyku. Každý príspevok má na začiatku uvedený názov, autora (autorov), pracovisko a  vedúceho pracoviska. Práce určené do rubrík č. 1 – 6 musia obsahovať súhrn (max. 1500 znakov) a kľúčové slová (oboje v slovenskom / českom aj v anglickom jazyku). Na konci príspevku je uvedená adresa pracoviska prvého autora, e-mail. Ak bola práca pred publikovaním prednesená na odbornom podujatí, autor to uvedie v poznámke na konci. Taktiež na konci práce môže byť uvedené aj poďakovanie alebo údaj o  grantovej podpore.

            Maximálne rozsahy prác (vrátane všetkých súčastí) sú stanovené nasledovne – rubriky č. 1, 3 (pôvodné práce & prehľadové práce vrátane podrubrík): 20 normostrán (NS) t.j. 36 000 znakov (Z); rubriky č. 4 6: 15 NS (27 000 Z); rubriky č. 2 a 7: 10 NS (18 000 Z).

            Práce zasielajte v elektronickej podobe ako prílohy e-mailu vo formáte súboru Word (.doc / .docx). Text má mať jednoduché riadkovanie, písmo Times New Roman veľkosti 12 bodov. Slová na konci riadka nerozdeľujte, Enter používajte iba na konci odseku. Prosíme, aby ste si vo finálnej verzii príspevku ešte raz overili gramatickú správnosť textu a odstránili prípadné preklepy (dvojité / chýbajúce medzery; 1 / l; 0 / O; pomlčka / spojovník atď.).

            Každá použitá skratka v texte musí byť pri prvom uvedení vysvetlená. Pri farmakách sa uvádzajú názvy liečiv (účinných látok), nie liekov (komerčných produktov). Fyzikálne a chemické hodnoty sa uvádzajú v jednotkách SI sústavy. Ak príspevok obsahuje grafické prílohy (graf, obrázok), tieto musia byť dodané ako samostatné prílohy. Grafy vo formáte súboru Excel (.xls / .xlsx) ako editovateľné súbory; obrázky (schémy, fotografie) vo formáte JPG / TIF / PNG / GIF.

 

Citovaná literatúra

Prípustné literárne zdroje sú iba tie práce, ktoré majú autora (osoba alebo inštitúcia) a boli publikované (vydané tlačou, uverejnené na internete alebo vysielané v médiách).

Odkaz na literárny zdroj v texte: uvedením autora a roku práce v zátvorke (nie číselnými indexmi). Jeden autor: (Priezvisko, rok); 2 autori: (Priezvisko a Priezvisko, rok); viac ako 2 autori: (Priezvisko a kol., rok).

Tvorba zoznamu literatúry: abecedný zoznam zdrojov podľa začiatočného písmena prvých autorov. Prvých 6 autorov je oddelených pomlčkou, pri vyššom počte sa uvedie prvých 6 autorov „et al.“

Príklady uvádzania zdrojov v zozname literatúry:

Citovanie periodika:

Priezvisko, M.: Názov príspevku. Oficiálna skratka časopisu, ročník, rok, číslo, s. NN – NN

Novotný, V.: Genetika alkoholizmu. Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz), 45, 2010, 1, s. 41 – 51

Citovanie monografie:

Priezvisko, M.: Názov monografie. Mesto: Vydavateľ, rok vydania. NN s.

Kolibáš, E.: Príručka klinickej psychiatrie. Bratislava: Asklepios, 2010. 304 s.

Citovanie zborníka / kapitoly monografie:

Priezvisko, M.: Názov príspevku / kapitoly. In: Autor(i): Názov zborníka / monografie. Mesto: Vydavateľ, rok vydania. s. NN – NN

Nešpor, K.: Návykové poruchy. In: Höschl, C. – Libiger, J. – Švestka, J.: Psychiatrie. Druhé, doplněné a opravené vydání. Praha: Tigis, 2004. s. 571 – 592

Citovanie internetového zdroja:

Priezvisko, M.: Názov dokumentu [online]. Mesto: Vydavateľ, dátum vydania. [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné na internete: http://www.adresa.prípona

Kimlička, Š.: Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Bratislava: Katedra knižničnej a informačnej vedy FiFUK, 2004. [cit. 2012-12-01]. Dostupné na internete: http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf

National Library of Medicine: Journals referenced in the NCBI Databases [online]. [cit. 2012-12-21]. Dostupné na internete: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

 

Pre zjednodušenie práce je možné využiť citačný štýl časopisu pre Zotero: LINK.

 

Recenzné konanie a publikovanie

Každý príspevok doručený do redakcie je posudzovaný recenzentom, recenzovanie je obojstranne anonymné. Autor bude o výsledku recenzného konania informovaný redakčnou radou. Práce, ktoré nespĺňajú predpísané náležitosti, budú automaticky zaslané autorom na dopracovanie ešte pred zahájením recenzného konania. Práce sú publikované v tom poradí, v akom boli definitívne prijaté v rámci recenzného konania (s výnimkou vyžiadaných príspevkov a špeciálnych čísiel). Publikované príspevky nie sú honorované. Publikovaná práca sa stáva majetkom časopisu.