Skúsenosti žiakov základných škôl s alkoholom

Záhumenská, S. – Kubiatko, M. – Haláková, Z.

V našom príspevku chceme poukázať na problematiku týkajúcu sa požívania alkoholických nápojov žiakmi základných škôl. Výskum bol realizovaný na dvoch základných školách, jednej dedinskej a jednej mestskej. Ako merný nástroj bol použitý anonymný dotazník. Výskumu sa zúčastnilo 293 respondentov, z toho bolo 152 chlapcova 141 dievčat. Výsledky boli vyhodnocované percentuálne a takisto sme aj použili Pearsonov Chí-kvadrát test na zisteníe štatistickej závislosti. Z výsledkov sme zistili, že aní níe 15 % respondentov ešte nepožilo alkohol. Takmer 70 % rodičov dovolí svojim deťom piť alkohol. Takisto je aj zarážajúce, že niektoré deti mali po požití alkoholu „okno“.

Kľúčové slová: alkohol – žiaci základných škôl