Poruchy príjmu potravy a nadužívanie psychoaktívnych látok. II. časť. Prierezová štúdia

Turček, M.

Autor predkladá druhú (praktickú) časť príspevku zaoberajúceho sa problematikou nadmerného užívania psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami príjmu potravy. Prierezovú klinickú štúdiu tvorilo 55 hospitalizovaných pacientov s poruchami príjmu potravy (PPP). Pacienti boli vyšetrení štruktúrovaným diagnostickým rozhovorom M.I.N.I., ďalšie údaje boli získané z cieleného anamnestického rozhovoru a zo psychiatrickej dokumentácie. 33 % PPP pacientov spĺňalo diagnostické kritériá pre závislosť od aspoň jednej psychoaktívnej látky v súčasnosti. Najčastejšími nad užívanými (závislosť / škodlivé užívanie) psychoaktívnymi látkami (NPL) v posledných 12 mesiacoch boli tabak (36 % pacientov), alkohol (16 %) a kofeín (11 %). Výskyt NPL bol častejší pri bulimických ako anorektických formách PPP; pacienti referujúci aspoň jedného príbuzného ako problémového užívateľa mali 5-krát častejší výskyt NPL ako pacienti bez rodinnej záťaže. Vek a počet hospitalizácií nesúviseli s výskytom NPL. V diskusii sa zamýšľame nad zistenými výsledkami našej štúdie. Naša štúdia potvrdzuje aktuálnosť skúmanej problematiky, kladie niektoré nové otázky v tejto oblasti a poukazuje na potrebu ďalšieho výskumu.

Kľúčové slová: poruchy príjmu potravy – psychoaktívne látky – komorbidita – faktory