Nový trestný poriadok a znalecká činnosť

Kováč, P.

Od 1. januára 2005 nadobúda v Slovenskej republike účinnosť rekodifikácia trestného práva. Z hľadiska výkonu znaleckej činnosti v trestnom konaní je rozhodujúcou právnou normou Trestný poriadok, zákon č. 301/2005 Z. z. Nový trestný poriadok čiastočne mení doterajšiu prax, v ktorej bol prioritnou formou riešenia odborných otázok znalecký posudok. Od účinnosti rekodifikácie je prioritné odborné vyjadrenie a až v prípadoch keď nepostačuje, bude potrebné vypracovanie znaleckého posudku. Nový trestný poriadok tiež zavádza inštitút odborného konzultanta súdu a orgánov činných v trestnom konaní.

Kľúčové slová: znalec – výpoveď znalca – trestné právo – Slovensko