Právne normy a činnosť Československého abstinentného zväzu v boji proti alkoholizmu v prvej Československej republike

Morovicsová, E. – Falisová, A.

Autori štúdie poukazujú na problém alkoholizmu a jeho riešenie v prvej Československej republike. V politických a odborných kruhoch sa alkoholizmus v medzivojnovom období nevnímal iba ako problém jednotlivca, ale stále viac ako celospoločenský problém. Jeho riešenie podľa odborníkov spočívalo v odstránení príčin alkoholizmu a vyžadovalo si komplexnejší prístup. Autori v príspevku prezentujú postupy zamerané na prohibíciu alkoholu v niektorých krajinách, napr. v USA, Rusku, kde zavedenie striktných opatrení neprinieslo očakávané výsledky. V prvej Československej republike bol zvolený určitý kompromis, ktorý reguloval a obmedzoval predaj a podávanie alkoholických nápojov, postihoval podávanie alkoholu mladistvým a pod. Autori popisujú hlavné legislatívne opatrenia zamerané na boj proti alkoholizmu (najmä tzv. Hollitscherov zákon z roku 1922), zároveň približujú rozličné formy abstinenčného hnutia v medzivojnovom Československu. Bližšie analyzujú činnosť Československého abstinentného zväzu a pozornosť venujú aj niektorým ďalším formám a organizáciám zdravotno-osvetovej činnosti so zameraním na boj proti alkoholizmu.

Kľúčové slová: alkoholizmus – história – prvá Československá republika – Zákon č. 86/1922 Zb. – Československý abstinentný zväz – osveta