Rodinná terapia v liečbe závislostí

Wolt, R. – Kvasnová, M.

Výskumné poznanie a rovnako aj prax poukazujú na dôležitosť zapojenia najbližších vzťahových osôb do liečby závislého príbuzného. Príspevok v teoretickej časti je venovaný problematike rodinnej terapie v liečbe závislostí a spôsobom práce s rodinou. V praktickej časti príspevku prezentujeme našu skúsenosť práce s rodinnými príslušníkmi pacientov v ústavnej liečbe. Na základe obsahovej analýzy výpovedí rodinných príslušníkov prinášame hodnotenie a prínos rodinnej terapie z ich pohľadu.

Kľúčové slová: rodinná terapia – závislosť – spoluzávislosť