Nový národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020

Ochaba, R. – Kadličeková, P.

Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, ktoré bolo schválené uznesením č. 144/2012 v kapitole „Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti“ k dodržiavaniu zákonov týkajúcich sa ochrany zdravia a prijímaniu protialkoholických a protidrogových opatrení. Na základe plánu úloh Vlády Slovenskej republiky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s MZ SR a medzirezortnou pracovnou skupinou vypracoval nový Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 bol schválený Vládou Slovenskej republiky 3. júla 2013 uznesením č. 341/2013.

Klúčové slová: alkohol – škodlivé užívanie alkoholu – národný akčný plán