Dokonaná sebevražda jako konečný důsledek závislosti na benzodiazepinech

Pokora, J.

Na příkladu kasuistiky ze soudně psychiatrické praxe se zabýváme rizikem dlouhodobého užívání benzodiazepinů (v našem případě bromazepamu) ve vysokých dávkách, které může vést k poruchám kognitivních funkcí a někdy i prchavým psychotickým prožitkům. Velmi nebezpečné může být náhlé vysazení benzodiazepinů při již vzniklé závislosti, kdy mohou v rámci odvykacího stavu vzniknout život ohrožující epileptické paroxysmy nebo psychotický stav, který v naší kasuistice vedl k dokonané sebevraždě. V závěru našeho sdělení varujeme před neuváženou a dlouhodobou ordinací benzodiazepinů a zdůrazňujeme nezbytnost vysoce kvalifikované odborné péče v těch případech, kde chceme provést detoxifikaci u pacienta s rozvinutým syndromem závislosti.

Klíčová slova: benzodiazepiny – syndrom závislosti – odvykací stav – toxická psychóza – sebevražda – forenzně-psychiatrická expertiza