Úloha lekární v prevencii infekcie HIV u vnútrožilových užívateľov drog na Slovensku

Okruhlica, Ľ. – Formánková, S.

Sondážny prierezový prieskum vo verejných lekárňach preukázal nedostatočnú dostupnosť sterilných ihiel a strie kačiek prostredníctvom ich predaja pre vnútrožilových užívateľov drog na Slovensku. Zo 180 oslovených lekární ich predávalo užívateľom drog len 64 (36 %). Prekvapivá bola nížšia dostupnosť sterilných injekčných ihiel a striekačiek v bratislavských lekárňach v porovnaní s vidieckymi – 15 % verzus 57 %. Iba jediná lekáreň v Bratislave ich predávala nepretržite. V práci boli diskutované aj najčastejšie dôvody na strane lekárnikov, resp. obavy, ktoré im bránili v predávaní sterilných ihiel a striekačiek užívateľom drog. Pretože sieť verejných lekární je priestorovo a časovo najlepším systémom pokrytia Slovenska na realizáciu úlohy Národného programu prevencie HIV/AIDS medzi vnútrožilovými užívateľmi drog, javí sa potreba vzdelávania lekárnikov s cieľom zmeny ich postoja a so snahou o ich zapojenie do celonárodnej prevencie infekcie HIV.

Kľúčové slová: vnútrožilový užívateľ drog – prevencia – HIV/AIDS – verejné lekárne