Sociálna situácia a nežiaduce návyky v rómskej osadovej populácii

Turček, K.

Autor v predloženej práci rozoberá niektoré vplyvy domáceho výchovného prostredia detí v rómskej osadovej populácii na východnom Slovensku. Zistil vysokú mieru požívania alkoholických nápojov rómskymi rodičmi – otcami (87,2 percenta) i matiek (43,6 percenta), takmer všetci rodičia probandov fajčia (matky nevýznamne menej). Viac ako polovica otcov probandov utráca peniaze hrou na automatoch, matiek hrá 23,4 percenta. Takmer tretina otcov probandov bola už súdne trestaná, u matiek sme zistili kriminalitu v necelých 15 percent. V protiklade s uvedenými údajmi sa s dieťaťom učí (alebo aspoň na učenie dohliada) len 8,5 percenta rómskych matiek a len 2,1 percenta otcov.

Kľúčové slová: rómska osadová populácia – rómski rodičia – alkoholizmus – fajčenie – kriminalita – výchova – učenie