Použitie "alkulačky" v praxi

Alexanderčíková, Z. – Okruhlica, Ľ. – Slezáková, S. – Kantorková, A.

Úvod: V súčasnosti na viacerých verejných zdrojoch je k dispozícií tzv. alkulačka – metóda na výpočet odbúravania alkoholu (výpočet času do negatívnej dychovej skúšky) založená na Widmarkovom vzorci. No existujú už aj dostupné alkoholtestery na jednoduché priame laboratórne stanovovanie prepočtom z vydýchnutého vzduchu. Cieľom práce bolo porovnať výsledky z „alkulačky“ so zisteniami z dychovej skúšky. Metódy: Pilotná experimentálna štúdia na výskumnej vzorke zo všeobecnej populácie: N = 30, s priemerným vekom 40,1 rokov (SD ± 13,5); z toho 57 % mužov. Porovnávali sme v nej (a) elimináciu alkoholu výpočtom podľa Widmarka, (b) s testovaním za použitia analyzátora dychu. Výsledky: Všetci probandi dosiahli nulovú hladinu alkoholu v krvi podľa dychovej skúšky skôr, ako podľa výpočtu s použitím Widmarkovho vzorca. Záver: „Alkulačka“ – výpočet podľa Widmarka – sa v praxi javí byť málo presným avšak relatívne bezpečným nástrojom na odhad času eliminácie alkoholu v prospektívnom použití pre vodičov. Vzhľadom na nadhodnocovanie výsledkov je ale možné len s veľkou opatrnosťou retrospektívne použitie Widmarkovho modelu vo forenznej praxi.

Kľúčové slová: alkulačka – Widmarkov vzorec – testovanie hladiny alkoholu