Osobnostné faktory adolescentov konzumujúcich legálne psychoaktívne látky – nikotínové cigarety

Jančovičová, H. – Ritomský, A. – Heretik, A.

V súvislosti s nárastom konzumného správania sa adolescentov, najmä nadmerného pitia alkoholu a fajčenia v posledných rokoch sme sa zamerali na objasňovanie determinácie faktorov ovplyvňujúcich konzumné správanie sa mladistvých, najmä požívania legálnych psychoaktívnych látok. V predkladanej práci uvádzame výsledky získané pri sledovaní predikcie jednotlivých osobnostných faktorov pre konzum nikotínových cigariet. Zistili sme, že vyššia miera extraverzie, neuroticizmu, sklon k lživosti, návykovosti, kriminality, dobrodružnosti a anómie má prediktatívny vzťah ku fajčeniu cigariet.

Kľúčové slová: adolescenti – konzum nikotínových cigariet – extraverzia – neuroticizmus – psychoticizmus – sklon k lživosti – návykovosť – kriminalita – dobrodružnosť – impulzivita – empatia – anómia