Zneužívanie psychotropných látok a násilie v rodine v USA

Dóci, I. – Pavlov, P.

Násilie v rodine je v západnej civilizácii častým javom s vážnymi dôsledkami pre celú spoločnosť. Článok podáva základné informácie o uvedenej problematike v USA a referuje o niektorých vedeckých a odborných článkoch, uverejnených v medicínskych karentovaných časopisoch v rokoch 2001 – 2004 k problematike vzťahu domáceho násilia a zneužívania psychotropných látok v americkej rodine.

Kľúčové slová: alkohol – nelegálne psychotropné látky – domáce násilie