Kvalitativní přístup ve výzkumu klasifikace prožitků intoxikace způsobené konopnými drogami

Miovský, M. – Vacek, J. – Řehan, V.

Výzkum prožitků intoxikace vyvolané užitím konopné drogy je jednou z významných substudií projektu CANLONG a je součástí výzkumné studie podpořené Grantovou agenturou ČR (č. 406/02/1449). Substudie má za cíl popsat a roztřídit fenomény spojené s prožitkem akutní intoxikace prostřednictvím kvalitativních metod, tj. nalézt rozdělení prožitků dle subjektivně vnímaných kvalit ze strany uživatelů těchto drog. Důraz je tedy kladen především na bohatost, různorodost, intenzitu a charakter prožitků, nikoli frekvenci jejich výskytu. V této původní studii byly využity metody semistrukturovaného interview, ohniskových skupin a zúčastněného pozorování. Do studie bylo zapojeno celkem 17 uživatelů (12 mužů a 5 žen) ve věkovém rozpětí 19 – 27 let. Jedná se o relativně pravidelné uživatele marihuany s průměrnou délkou užívání 4,5 roku. Hlavním výsledkem jsou tři identifikované a podrobněji popsané typy marihuanových „raušů“: vysmátost, přemýšlivost a výkyd. S nimi jsou dle zúčastněných uživatelů spojeny relativně stabilní skupiny prožitkových fenoménů, jež se opakovaně objevují u více uživatelů.

Klíčová slova: konopné drogy – kvalitativní přístup – akutní intoxikace – semistrukturované interview – ohniskové skupiny