Osobnostné faktory adolescentov konzumujúcich legálne psychoaktívne látky

Jančovičová, H. – Heretik, A. – Ritomský, A.

Adolescenti sa oveľa častejšie konzumne správajú z dôvodov, ktoré vychádzajú z konkrétnych osobnostných potrieb a premenných než sa bežne predpokladá. Zistili sme, že miera úrovne konzumu alkoholu závisí priamoúmerne od úrovne osobnostnej premennej. Tak pri rôznych typoch pitia, frekvencii ako aj pri sledovaní štýlu pitia alebo druhu konzumovaného nápoja. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že najsilnejším prediktorom pre nadmerné pitie alkoholu bola podľa našich zistení anómia, extraverzia, návykovosť, kriminalita a negatívne empatia. Naopak významne vyššia miera neuroticizrnu bola identifikovaná u tých adolescentov, ktorí už boli suspektne závislí od alkoholu.

Kľúčové slová: adolescenti – konzum alkoholu – extraverzia – neuroticizmus – psychoticizmus – sklon k lživosti – návykovosť – kriminalita – dobrodružnosť – impulzivita – empatia – anómia