Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 38, Rok 2003, Číslo 3

Okruhlica, Ľ. – Klempová, D.
s. 129 – 135
André, I. – Novotný, V. – Somošová, J.
s. 137 – 142
Nešpor, K.
s. 143 – 154
Alkohol, jiné návykové látky a stres    Prehľadové práce
Nešpor, K.
s. 155 – 160
Hejda, J. – Krajník, V. – Štrach, P.
s. 161 – 171
Kontrola tabaku v SR    Protidrogová politika
Ochaba, R.
s. 173 – 188
Novotný, V.
s. 189 – 190