Skúsenosti študentov vysokých škôl s návykovými látkami. I. časť. Užívanie a vedomosti o návykových látkach

Kolibáš, E. – Novotný, V. – Šefránková, V.

Študenti vysokých škôl sa zaujímajú o návykové látky (psychoaktívne látky, drogy). Sú dobre informovaní o závislosti od drog a o jej dopade na telesné, psychické zdravie jedinca, jeho rodinu a spoločnosť. Užívanie návykových látok vysokoškolskými študentmi je však pomerne časté. V práci sa prezentujú poznatky získané v súbore 381 študentov vysokých škôl v Bratislave. Najčastejšie užívanými návykovými látkami sú čierna káva, alkohol a tabak. Vyskytuje sa však aj užívanie ilegálnych drog. Najčastejšie užívanými ilegálnym drogami sú kanabinoidy. Opakované alebo pravidelné užívanie kanabinoidov uviedlo 40 študentov (10,4 % súboru). Ďalších 63 študentov má jednu skúsenosť s kanabinoidmi. Deväť študentov užilo raz alebo opakovane LSD a piati študenti uviedli skúsenosti s MDMA („extáza“). V práci sa prezentujú rozdiely v skúsenostiach s návykovými látkami medzi mužmi a ženami. Prezentujú sa aj rozdiely v skúsenostiach s návykovými látkami medzi užívateľmi kanabinoidov a skupinou študentov, ktorá kanabinoidy neužíva.

Kľúčové slová: návykové látky – študenti vysokých škôl – muži, ženy – vedomosti o návykových látkach – užívanie kanabinoidov