Miesto tiapridu v liečbe alkoholizmu

Novotný, V.

V práci sa prezentujú základné farmakodynamické a farmakokinetické parametre s upozornením na možné výhody pri liečbe závislostí. Potom sa podávajú prehľadne spracované práce zaoberajúce sa lieč bou alkoholického abstinenčné ho syndrómu pomocou tiapridu. Zo 4 dvojito slepých pokusov 3 práce priaznivo hodnotili tiaprid v tejto indikácii. Prezentujú sa aj tri dlhodobejšie štúdie, kde sa sledovali možnosti udržania abstinencie alebo zábrana relapsu pomocou tiapridu. Z prezentovaných 3 štúdií 2 poukazovali na dobrú efektivitu tiapridu aj v tomto smere. V práci sa hodnotia aj skúsenosti s tiapridom z Česka a zo Slovenska. Tiaprid je dobre tolerovaný pacientmi s alkoholovou závislosťou a má dostatočne flexibilné možnosti dávkovania.

Kľúčové slová: tiaprid – liečba alkoholického abstinenčného syndrómu – udržanie abstinencie – dávkovanie – nežiaduce účinky