Analýza hodnot a smyslu života u klientů kontaktního centra pro uživatele návykových látek

Maierová, E. – Doležalová, K. – Hrubý, L. C.

Východiska: Hodnoty a smysl života jsou koncepty, které spolu úzce souvisí. Tyto koncepty jsou důležitým aspektem v léčbě užívání nelegálních návykových látek, ale mohou se stát i základním aspektem při kontaktní práci v kontaktním centru. Cílem pilotní studie bylo zmapovat hodnoty a smysl života u klientů kontaktního centra v Olomouci. Přidruženým cílem bylo zmapovat tzv. slepá místa v poskytování služeb pro klienty s ohledem na zjištěnou hodnotovou orientaci. Soubor: Výběrový soubor tvořilo 13 klientů kontaktního centra (K-centra) z původně 15 oslovených klientů. Jednalo se o aktivní uživatele pervitinu. Druhou skupinu tvořili 3 pracovníci K-centra. Metodika: Portrait Values Questionnaire, dotazník Logo test, polostrukturované interview. Výsledky: Nejvíce participantů mají nejvyšší hodnotu universalismus a stimulaci. Devět participantů prožívá špatné naplnění smyslu a vyskytuje se u nich existenciální frustrace. Svoji situaci se snaží řešit s kontaktními pracovníky. Pracovníci mají přehled o životní situaci klienta. Klienti však někdy z mnoha důvodů popírají, že by s nimi pracovníci situaci řešili. Nabízené služby odpovídají dle našeho pilotního šetření potřebám klientům. Klienti využívají služeb kontaktního centra. Nepoužívají však pojem klíčový pracovník, ale preferují jméno daného pracovníka, který s ním individuálně řeší jeho situaci. Závěry: Výsledky mohou přispět ke zvýšení informací o dané cílové skupině a o jejich potřebách. Zjištěné výsledky poukazují na to, že návyková látka mnohdy již není cílem, ale prostředkem jak tíživou situaci zvládat. Zároveň tyto zjištění se mohou uplatnit při kontaktní práci s klienty kontaktních center a mohou přispět ke změně způsobu poskytování služeb.

Klíčová slova: uživatelé návykových látek – hodnoty – smysl života – kontaktní centrum