Závislosť od anxiolytík a hypnotík. 1. časť – prehľad literatúry

Turček, M. – Pečeňák, J. – Segeda, V.

Anxiolytiká a hypnotiká (AH) sú v medicínskej praxi často predpisované lekármi rôznych odborností. Najpoužívanejšie z nich sú liečivá účinkujúce prostredníctvom GABA-A receptorov, najrozšírenejšieho tlmivého systému v CNS, a využívajú sa v mnohých indikáciách. Pri ich dlhodobom užívaní však hrozia akútne i chronické poruchy zdravia, ku ktorým patrí aj závislosť. K príznakom poukazujúcim na možný rozvoj závislosti od AH u pacienta patria časté návštevy lekára (lekárov), predčasné vymáhanie receptov pod rôznou zámienkou či bránenie sa vysadeniu lieku. K rizikovým faktorom pre rozvoj závislosti patria liečivá s kratším biologickým polčasom, ženské pohlavie, vyšší vek, menopauza, anamnéza závislosti od inej psychoaktívnej látky i psychiatrická komorbidita vo všeobecnosti. V priebehu závislosti postupne dochádza k centrovaniu pacientovho prežívania na tému užívania liekov a svojvoľnému zvyšovaniu ich dávok, strate kontroly nad užívaním a k objaveniu sa odvykacieho stavu po vysadení. Kontaktačná fáza liečby závislosti od AH je zameraná na edukáciu pacienta, zlepšenie jeho náhľadu a podporu motivácie k odvykaniu. V detoxifikačnej fáze je cieľom zbaviť pacienta telesnej závislosti. Následné odvykanie využíva najmä prístupy kognitívne-behaviorálnej terapie, nezriedka so zapojením relaxačných techník. Jej nevyhnutnou súčasťou je však aj korektná liečba základnej poruchy (ak bola identifikovaná ako spúšťač závislosti). Prevencia závislosti od AH musí byť od začiatku súčasťou manažmentu pacientovho zdravotného problému všade tam, kde sú identifikované symptómy indikáciou k dočasnému použitiu anxiolytika alebo hypnotika. Každý pacient musí byť riadne poučený o dávkovaní, dĺžky liečby a rizikách s ňou spojených (vrátane rizika závislosti). Symptomatická liečba nemá spravidla prekročiť 3 týždne a pretrvávanie ťažkostí u pacienta má vždy viesť lekára k diferenciálnej diagnostike, snahe o identifikáciu a terapiu základnej poruchy.

Kľúčové slová: anxiolytiká – hypnotiká – GABA-A receptor – závislosť