Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 50, Rok 2015, Číslo 2

Úvodník    Úvodník
Miovský, M.
s. 43 – 44
Nešpor, K. – Csémy, L. – Nechanská, B.
s. 55 – 64
Skupinová psychoterapia v prírode    História adiktológie
Turček, M.
s. 65 – 68