Súčasné názory mládeže na pitie alkoholických nápojov

Turček, K.

V predloženom príspevku sa autor zaoberá postojmi žiakov základných škôl, študentov gymnázií a učňovskej mládeže a nepriamo aj ich rodičov ku konzumácii alkoholických nápojov. Zarážajúce je zistenie, koľko respondentov by alkoholický nápoj po ponúknutí rodičmi prijalo (asi tretina rodičov gymnazistov, u učňov je to už ale 44,8 % a u učníc 37,3 % rodičov ). Čo je však horšie, koľkí rodičia by deti k vypitiu alkoholického nápoja prehovárali (9,1 % rodičov chlapcov a 6,3 % rodičov dievčat zo základnej školy; 24,1 % rodičov chlapcov a 16,4 % rodičov dievčat z gymnázia; 34,3 % rodičov učňov a 23,7 % učníc). Až 4,5 % chlapcov zo základnej školy priznalo doterajšiu skúsenosť s ebrietou. Takmer polovica gymnazistov a viac ako štvrtina gymnazistiek tiež zažila ebrietu. Najhoršia je opäť situácia v učňovskej mládeži – zážitok ebriety uviedlo asi 80 % učňov a 60 % učníc. Alkoholický nápoj preferuje na uhasenie smädu 17,2 % gymnazistov, 4,9 % gymnazistiek, ale až viac ako tretina učňov a 13,6 % učníc. Autor sa zamýšľa nad znepokojujúcou výchovnou situáciou najmä v rodinách učňovskej mládeže, a uzatvára, že je to dôvod pre skvalitnenie pedagogického úsilia na učňovských školách, čo by mohlo nahradzovať insuficientné výchovné pôsobenie u časti učňovskej mládeže.

Kľúčové slová: postoje detí a mládeže k pitiu alkoholu – postoje rodičov