Výživový doplnok v manažmente pacientov s chronickým pečeňovým ochorením a inými následkami závislosti od alkoholu

Kvetková, J. – Ďanovský, J. – Kravčák, J. – Gešková, D. – Hajdúková, M. – Gabajová, V.

Úvod: Liečba závislostí si vyžaduje komplexný prístup, ktorý zahŕňa predovšetkým psychoterapiu, ale aj posilňovanie fyzickej kondície a terapiu pridružených ochorení. Abstinencia a úspešné začlenenie do spoločenského života si vyžaduje okrem iného od pacienta analýzu psychických problémov, ktoré rozvoju závislosti napomáhali a liečenie somatických ochorení, ktorých prejavy (napr. bolesť) by mohli pacienta ohroziť recidívou závislosti. Dôležitou súčasťou komplexnej liečby závislosti od alkoholu je liečba somatických následkov jeho dlhodobého užívania, medzi ktoré patrí u alkoholikov poškodenie pečene rôzneho stupňa závažnosti od toxickej hepatitídy až po cirhózu pečene, alkoholová polyneuropatia dolných končatín a kognitívne poruchy. Liekom akoby „šitým“ na túto kombináciu somatických ochorení a psychických porúch je výživový doplnok, ktorý sme skúmali. Cieľ: Cieľom našej práce bolo preskúmať pozitívne účinky výživového doplnku na rýchlosť úpravy somatických a psychických následkov závislosti od alkoholu a zvážiť jeho využitie v terapii pridružených ochorení pri závislosti od alkoholu. Metodika: Do štúdie bolo zaradených 29 pacientov, ktorí boli rozdelení na dve skupiny. V prvej skupine bol podávaný výživový doplnok v dávke 1-0-0 deviatim pacientom, v druhej bol podávaný v dávke 1-0-1 dvadsiatim pacientom. U všetkých pacientov bolo vykonané laboratórne vyšetrenie vybraných parametrov pri vstupe do štúdie, po mesiaci, dvoch a troch mesiacoch, vstupné a výstupné hodnotenie pomocou dotazníka SF36. Laboratórne vyšetrenia boli vykonávané v laboratóriu OLÚP n.o. na prístroji Flexor Junior. Výsledky: porovnaním výsledkov laboratórnych vyšetrení a dotazníkov na začiatku, v priebehu a na konci štúdie sme zistili, že podávanie výživového doplnku v období liečby závislosti od alkoholu urýchlilo proces úpravy somatických následkov alkoholizmu a zlepšilo kognitívne schopnosti pacientov. 74,1 % patologických výsledkov laboratórnych vyšetrení sa upravilo do referenčného rozmedzia už po prvom mesiaci podávania výživového doplnku, na konci tretieho mesiaca sa počet subjektívne udávaných somatických obmedzení podľa dotazníka znížil zo 199 na 91 a psychických problémov z 81 na 26. Záver: podávanie skúmaného výživového doplnku urýchľuje proces zotavovania sa pacientov z následkov alkoholizmu.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – výživový doplnok – cholín – silymarín – silybinín – inozitol – metionín – dotazník SF 36