Slovník toxikomanov

Gálisová, A. – Nábělek, L.

V článku autori na pozadí kultúrnej stratifikácie spoločnosti prezentujú charakteristiku marginálnej kultúry toxikomanov a spôsobu ich dorozumievania. V texte analyzujú ich špecifickú slovnú zásobu, ako aj jej fungovanie v komunikácii. Venujú pozornosť spisovným i nespisovným slovám a bližšie charakterizujú slang a argot drogovo závislých.

Kľúčové slová: marginálna kultúra – slovník toxikomanov – sociolekt – slang – argot – nespisovná lexika