Slovník súčasnej generácie pacientov závislých od psychoaktívnych látok

Turček, M. – Bodnár, B. – Patarák, M. – Grohol, M.

Komunita závislých používa na označovanie psychoaktívnych látok, ako aj iných pojmov súvisiacich s ich užívaním slangové výrazy, ktoré sú často vzdialené od odborných termínov. Cieľom tejto práce je priniesť aktualizovaný slovník jedincov závislých od drog, ktorý okrem označovania drog všeobecne a špecifických látok pokrýva aj pojmy týkajúce sa rôznych aspektov adiktologickej problematiky. Pre profesionála, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou drogových závislostí, je ovládanie slangového jazyka dôležité pre prekonávanie bariér, efektívnejšiu komunikáciu s užívateľmi drog, identifikáciu závislých jedincov, ako aj pre možnosť posúdenia stupňa identifikácie jedinca so subkultúrou užívateľov drog.

Kľúčové slová: závislí jedinci – slangový jazyk – slovník pojmov