Rizikové faktory a prediktory delíria tremens

Turček, M. – Janík, P. – Hapalová, Z.

V práci sa zaoberáme problematikou život ohrozujúcej komplikácie alkoholového abstinenčného syndrómu – delíriom tremens. Cieľom práce bolo analyzovať potenciálne rizikové faktory a  prediktory delíria tremens (DT) u pacientov hospitalizovaných pre alkoholový abstinenčný syndróm (AAS). Realizovali sme retrospektívnu štúdiu s použitím medicínskeho informačného systému a dokumentácie pacientov hospitalizovaných pre AAS na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB v rokoch 2010 a 2011. V súbore 165 pacientov sme identifikovali 45 pacientov, ktorí v priebehu hospitalizácie prekonali DT (30 pacientov bolo prijatých ako DT, u 15 pacientov sa DT rozvinulo „de novo“). Pacienti, ktorí prekonali DT, mali oproti ostatným pri prijatí vyššie hodnoty AST i GMT a nižšie hodnoty kaliémie, vyššiu úvodnú dávku benzodiazepínovej i antipsychotickej liečby (v prvých 24 hodinách hospitalizácie), častejšiu potrebu antibiotickej liečby (kedykoľvek v priebehu hospitalizácie), ich hospitalizácie trvali dlhšie a boli častejšie prekladaní na somatické oddelenia. Odhaľovanie kauzality v týchto súvislostiach si však vyžaduje prospektívne zameranú štúdiu.

Kľúčové slová: alkoholový abstinenčný syndróm – delírium tremens – rizikové faktory – prediktory