Somatické a smrteľné následky užívania opiátov a opioidov

Šidlo, J. – Šidlová, H. – Luha, J. – Šikuta, J. – Kuruc, R.

Úvod: Užívanie opiátov a opioidov ako aj iných nelegálnych drog je veľkým problémom nielen zdravotným a zdravotníckym, ale aj celospoločenským. Analýza úmrtí súvisiacich s drogami je jedným zo základných ukazovateľov závažnosti drogového problému. Získané údaje slúžia ako jedno z východísk pre tvorbu protidrogovej politiky a stratégie nielen na regionálnej ale aj na národnej úrovni. Pacienti a metódy: Bola vykonaná analýza všetkých prípadov úmrtí v súvislosti s užívaním opiátov a opioidov v Bratislavskom a Trnavskom kraji v rokoch 1996 až 2011, pitvaných na bratislavských súdnolekárskych pracoviskách. Prípady boli rozdelené do skupín podľa metodiky EMCDDA na priame a nepriame úmrtia súvisiace s opiátmi a opioidmi. Štatistické analýzy boli realizované pomocou softvéru SPSS. Výsledky: Kritériám zodpovedalo 304 prípadov – 2 % z celkového počtu pitiev. Priamych úmrtí bolo 71 %, nepriamych 29 %. Muži tvorili 83 % a ženy 17 % prípadov. Vo vekovej kategórii od 1 do 34 rokov bolo 85 % prípadov. Heroín a jeho metabolity boli zistené v 44 % a metadón v 10 % prípadov. Najčastejšou dvojkombináciou látok boli opiáty a opioidy a benzodiazepíny a trojkombináciou opiáty a opioidy, benzodiazepíny a etanol. V Bratislavskom kraji bolo zistených 87 % prípadov, v Trnavskom 13 %. V okrese Bratislava II. bolo 25 % všetkých úmrtí. V 67 % prípadov išlo najpravdepodobnejšie o problémových užívateľov s parenterálnou aplikáciou drogy. Záver: Výsledky štúdie ukázali klesajúci trend výskytu prípadov smrteľných následkov užívania opiátov a opioidov v regióne Bratislavského a Trnavského kraja. Výrazná predominancia počtu úmrtí v Bratislavskom kraji a na území mesta Bratislava odráža skutočnosť, že na území hlavného mesta a v jeho okolí sa nachádza najväčšie množstvo problémových užívateľov opiátov a opioidov. Získané výsledky analýzy v základných sledovaných parametroch sú podobné zisteniam zahraničných a medzinárodných, predovšetkým európskych štúdií.

 

Kľúčové slová: úmrtia súvisiace s drogami – nezákonné drogy – opiáty a opioidy – morfológia – pitva – toxikologická analýza