Patologické hráčstvo na ceste k zodpovedajúcemu klasifikačnému zatriedeniu

Nábělek, L.

Napriek tomu, že oba v súčasnosti platné psychiatrické diagnostické a klasifikačné systémy definujú patologické hráčstvo ako poruchu kontroly impulzov, diagnostické kritériá, priebehové charakteristiky i terapeutické postupy vykazujú významnú podobnosť so syndrómom závislosti od psychoaktívnych látok. Neurobiologické štúdie potvrdzujú úzku príbuznosť patologického hráčstva (a ďalších tzv. nelátkových závislostí) a látkových závislostí so všetkými teoretickými i praktickými dôsledkami. Logickým zavŕšením naznačených trendov sú odporúčania odborných komisií pre prípravu revízií psychiatrických klasifikačných systémov na zaradenie patologického hráčstva do spoločnej kategórie závislostných porúch.

Kľúčové slová: patologické hráčstvo – systém odmeny – serotonínergná dysregulácia – neurobehaviorálny model závislostí – diagnostické a klasifikačné systémy